[C#]HttpContext在ASP.NET MVC Controller里为null的解决方法

在MVC的controller里默认是访问不到HttpContext的,如果直接调用HttpContext,你会发现这个对象总是空的。

下面是一个解决方法可以在Controller里取得当前请求的HttpContext,最好是放在一个基类里这样所有的controller都可以继承。

protected HttpContextBase HttpContext
{
  get
  {
    HttpContextWrapper context =
    new HttpContextWrapper(System.Web.HttpContext.Current);
    return context;
  }
}

Comments

47 responses to “[C#]HttpContext在ASP.NET MVC Controller里为null的解决方法”

Leave a Reply